Privacy verklaring

AVG privacy verklaring

Vuvera, gevestigd aan Cronjéstraat 46, 3851 ZS Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

Vuvera
Cronjéstraat 46
3851 ZS Ermelo
T.: +31341552055

De contactpersoon binnen Vuvera voor gegevensbescherming is te bereiken via .

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vuvera verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door middel van het inschrijfformulier op onze website of een papieren versie, het contactformulier op onze website, per voicemail, per e-mail of doordat u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • IBAN
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Uw toestemming voor de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst met Vuvera.

Vuvera verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om diensten aan u te leveren en de (financiële) administratie te voeren.
  • U op de hoogte te houden middels onze nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vuvera neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vuvera) tussen zit.

Hoe en hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden altijd lokaal opgeslagen en/of op een beveiligde server binnen de Europese Unie.

Vuvera bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam  7 jaar Financiële administratie en belastingen
IBAN 7 jaar Financiële administratie en belastingen
Adresgegevens 7 jaar Financiële administratie en belastingen
Telefoonnummer 7 jaar Financiële administratie en belastingen
E-mailadres 7 jaar Financiële administratie en belastingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Vuvera verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw naam en e-mailadres worden, uitsluitend voor cursusdoeleinden, aan de betreffende docent doorgeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vuvera gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat Vuvera niet verantwoordelijk is voor de inhoud of privacypraktijken van andere websites, noch voor uitingen van derden betreffende Vuvera op  sociale media. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: Vuvera, t.a.v. contactpersoon privacy, Cronjéstraat 46, 3851 ZS Ermelo.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U kunt zich op ieder moment zelf voor de nieuwsbrief uitschrijven via de link in de (eerder) ontvangen nieuwsbrief.

Vuvera wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vuvera neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.

 

Afdrukken